اینتر را بفشارید

عنوان پروژه

  اینتر را بفشارید

  دسته بندی

  مکان

  کلید واژه

  دستمزد ساعتی

  2,000تومان

  مهارت ها اجباری می باشد

   پروفایل ها 111 پروفایل 111

    • 20تومان/h
    • 3 سال
    • 30تومان/h
    • 2 سال
    • 1,000تومان/h
    • 22 سال
    • تایپ
    • تایپ صوت(صدا)
    • +3
    • 20تومان/h
    • 2 سال
    • 10تومان/h
    • 1 سال
    • 50تومان/h
    • 6 سال
    • autocad
    • office
    • تایپ فارسی
    • +1
    • 1,000تومان/h
    • 5 سال
    • 20تومان/h
    • 1 سال
    • 40تومان/h
    • 20 سال
    • 50تومان/h
    • 88 سال
   1 2 3 4 5 12